สมาคมมิตรภาพ Thais-Vlaamse Cultuurvereniging (Thaivlac)
De “Thais-Vlaamse Cultuurvereniging” of verkort “Thaivlac”, is een vereniging zonder winstoogmerk die tot doel heeft om buiten elke levensbeschouwelijke of politieke overtuiging de kennis van de Thaise taal en de Thaise cultuur, gaande van het artistieke tot het culinaire, te promoten in België of enig ander land.
Ook het bevorderen van de integratie van Thaise mensen in België en van niet-Thaise mensen in Thailand, behoort tot de doelstellingen. De vzw zal eveneens trachten om de vriendschappelijke betrekkingen met Thailand te ontwikkelen en te verbeteren en dit zowel op cultureel, sociaal, economisch als toeristisch vlak.
De maatschappelijke zetel van de vzw Thaivlac is gevestigd te 2180 Ekeren (Antwerpen), Oostergeest 25/11, bus 3.
Momenteel zijn de voornaamste doelen van de vzw Thaivlac het organiseren van Thaise taallessen voor Nederlandssprekenden en het promoten en aanleren van Thaise klassieke dansen en volksdansen.
De leerlingen van de Thaise danslessen treden regelmatig op onder de naam “The Thai Belles”, de Thaise Schoonheden.
Website: www.thaivlac.be

 

Thai Learning Center

Mission
To help Thai people adapt to, integrate & become self-sufficient within Belgian society
To promote Thai culture and traditions in Belgium

Objectives
To preserve and promote Thai art, culture and traditions
To help Thai people adapt to and integrate in Belgian society
To help Thai people become self-sufficient in Belgium
To support and strengthen Thai family bonds in Belgium

Activities
Organizing Thai cultural courses, workshops, exhibitions, events
Coordinating and organizing distance learning courses in primary, secondary and high school levels for Thai people living in Belgium

Background
TLC was established in 2007 under the authorization of the Thai Ministry of Education. The center forms part of a worldwide network of centers whose headquarters are in Thailand. Learning centers are located in several towns in Belgium.

Email: nfecbelgium@gmail.com or sophit.tubtim@gmail.com

Facebook: Thai Learning Center กศน.เบลเยียม

 

 

English