ประกาศวันหยุดราชการประจำปี พ.ศ. 2566

ประกาศรับสมัครตำแหน่ง Office Manager

ประกาศเรื่องการปิดให้บริการฝ่ายกงสุลในวันที่ 12 – 14 ธันวาคม 2565

ประกาศรับสมัครตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (เต็มเวลา) 19 ส.ค. 2565

ประกาศรับสมัครตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (เต็มเวลา)

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ ภาค 1/2565

ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ขยายโอกาศทางการศึกษาแก่ชาวไทยในต่างประเทศ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ ภาค 1/2565 รับสมัคระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม – วันที่ 26 สิงหาคม 2565 หลักสูตรที่เปิดสอน 1. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการ) 3. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (กลุ่มวิชาเอกบริหารรัฐกิจ) 4. […]

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา

ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา ด้วยมีกำหนดการจัดการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาในวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 ในเขตกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งดังกล่าวแต่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์ฯได้แจ้งเหตุจำเป็นดังนี้ – มีกิจธุระจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกล – เจ็บป่วยและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ – เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ – เดินทางออกนอกราชอาณาจักร – มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้งเกินกว่า 100 กิโลเมตร – ได้รับคำสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ง – มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่นที่ […]

กงสุลสัญจร ณ ประเทศลักเซมเบิร์ก 2565

กงสุลสัญจร ณ ประเทศลักเซมเบิร์ก 2565   ด้วยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์มีกำหนดจัดโครงการกงสุลสัญจร ณ ประเทศลักเซมเบิร์ก   ในวันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2565 เวลา 14.00-17.00 ณ Confiserie de Namur, 2 Rue de Bitbourg, 1273 […]

ประกาศ การจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุด

 
ไทย