Announcement of the Median Price

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าร่วมงานสงกรานต์ และกงสุลสัญจร ณ ลักเซมเบิร์ก

  เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560 นายมนัสวี ศรีโสดาพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้เข้าร่วมเป็นประธานฝ่ายฆราวาสในงานสงกรานต์ วัดไทยพุทธาราม ลักเซมเบิร์ก ในโอกาสเดียวกัน ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้ให้บริการกงสุลสัญจร แก่ประชาชนไทยในลักเซมเบิร์กและพื้นที่ใกล้เคียง  

นายปิยภักดิ์ ศรีเจริญ อัครราชทูต เปิดโครงการค่ายเยาวชนวัฒนธรรมและดนตรีไทย ครั้งที่ 4

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2559 นายปิยภักดิ์ ศรีเจริญ อัครราชทูต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชนวัฒนธรรมและดนตรีไทย ครั้งที่ 4 ณ วัดไทยธรรมาราม เบลเยียม ระหว่างวันที่ 21 – 28 สิงหาคม โดยเป็นความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ กระทรวงวัฒนธรรม สมาคมเพื่อนไทยในเบลเยียม และวัดไทยธรรมาราม เบลเยียม ซึ่งโครงการในปีนี้ […]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าร่วมงานสงกรานต์ ณ ลักเซมเบิร์ก

  เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2558 นายนพปฎล คุณวิบูลย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าร่วมงานสงกรานต์ ของสมาคมเพื่อนไทย-ลักเซมเบิร์ก ณ Moutfort Culturel Centre โดยมีผู้เข้าร่วมประมาณ 250 คน  

กงสุลสัญจร ณ ลักเซมเบิร์ก

อุปทูตเข้าร่วมงานเลี้ยงปีใหม่สมาคม Thaivlac

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557 นางจุฬามณีื ชาติสุวรรณ อุปทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เป็นผู้แทนเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เข้าร่วมงานเลี้ยงปีใหม่ของสมาคม Thaivlac ณ Luchtbal Cultural Centre เมือง Antwerp ซึ่งในงานมีการแสดงรำอัปสรา โดยผู้แทนคณะ Thaibelles และอุปทูตได้กล่าวอวยพรปีใหม่ให้แก่ผู้เข้าร่วมงานซึ่งมีทั้งชาวไทยและชาวเบลเยียม โดยมีนางอรุณรุ่ง โพธิ์ทอง […]
ไทย