เดินทางเข้าประเทศไทยโดยไม่ต้องกักตัว (แสดงผลตรวจ PCR)

เดินทางเข้าประเทศไทยโดยไม่ต้องกักตัว( EQ/ Test&GO- (แสดงผลตรวจ PCR) สามารถลงทะเบียนบน Thailand Pass ได้ตั้งแต่ 29 เม.ย. 2565 เวลา 00.01 น. (เวลาประเทศไทย) มาตรการเดินทางเข้าประเทศไทยทางอากาศ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 65 เป็นต้นไป มีดังนี้  กลุ่ม 2 – ผู้ไม่ได้รับวัคซีน/ได้รับวัคซีนไม่ครบตามข้อกำหนด   กรณี (1) หากมีผลตรวจ RT-PCR เป็นลบ ที่ออกภายใน […]

คำแนะนำคนไทยในเบลเยียมและลักเซมเบิร์กเพื่อพร้อมรับมือหากเกิดเหตุฉุกเฉิน

คำแนะนำคนไทยในเบลเยียมและลักเซมเบิร์กเพื่อพร้อมรับมือหากเกิดเหตุฉุกเฉิน กรุณาแจ้งที่อยู่และหมายเลขติดต่อให้กับสถานเอกอัครราชทูตฯ ทราบ โดยการลงทะเบียนคนไทยในเบลเยียมและลักเซมเบิร์ก https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCfSKYgbEsuF5Ix_OtDATKQTzUi7iEzwjDDcTEnRWTXF6EcA/viewform?vc=0&c=0&w=1  (ผู้ที่เคยลงทะเบียนแล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำ โดยข้อมูลของท่านได้รับการบันทึกในฐานข้อมูลของสถานเอกอัครราชทูตแล้ว)  

มาตรการการเดินทางเข้าประเทศเบลเยียม

การเดินทางมาประเทศเบลเยียมจากประเทศไทย (สถานะ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2565)   ***   ตั้งแต่วันที่ 21 ธ.ค. 2564 สหภาพยุโรป รวมถึงรัฐบาลเบลเยียมยอมรับเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนของไทย ทำให้สามารถอ่าน QR Code จากแอปพลิเคชั่น “หมอพร้อม” ได้  โดยสถานะ ณ วันที่ 18 มีนาคม […]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก(ข้อเขียน)เป็นลูกจ้างท้องถิ่นเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุล

Non-Thais’ signature certification

The certification of non-Thai nationals’ signature   The Royal Thai Embassy is not allowed to directly certify the genuine signature of non-Thai nationals. Belgian and Luxembourgish […]

เดินทางเข้าประเทศไทยโดยไม่ต้องกักตัว

เดินทางเข้าประเทศไทยโดยไม่ต้องกักตัว( EQ/ Test&GO)   การเดินทางเข้าประเทศไทยทางอากาศ  สามารถลงทะเบียนบน Thailand Pass ได้ตั้งแต่ 29 เม.ย. 2565 เวลา 00.01 น. (เวลาประเทศไทย) มาตรการเดินทางเข้าประเทศไทยทางอากาศ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 65 เป็นต้นไป มีดังนี้  กลุ่ม 1 – ผู้ได้รับวัคซีนครบตามข้อกำหนด – ลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass – แนบเอกสารประกอบ […]

General information about Thai visa

 General Information Generally, a foreign citizen who wishes to enter the Kingdom of Thailand is required to obtain a visa from a Royal Thai Embassy or […]

ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร หลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติในการขอผ่อนผันไม่ต้องมาให้คณะกรรมการตรวจเลือกทำการตรวจเลือกตามหมายเรียก ตามมาตรา 27(2) แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 ของนักศึกษา/นักเรียนที่ไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ  ดังนี้   การยื่นขอผ่อนผันฯ จะต้องให้นักเรียนผู้ประสงค์ขอผ่อนผันหรือบิดามารดาหรือผู้ปกครองไปยื่นคำร้องขอผ่อนผันต่อนายอำเภอภูมิลำเนาทหาร หลักฐานประกอบในการขอผ่อนผัน หนังสือรับรองของสถาบันการศึกษา โดยระบุหลักสูตรการศึกษา ระยะเวลาในการศึกษาตามหลักสูตร ถ้านักศึกษาอยู่ในระหว่างการฝึกงาน สถาบันการศึกษาจะต้องรับรองว่าการฝึกงานนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษา หนังสือรับรองการฝึกงานของสถาบันหรือบริษัทที่รับเข้าฝึกงาน เอกสารที่เกี่ยวข้องถ้าเป็นภาษาต่างประเทศให้แปลเป็นภาษาไทยกำกับและลงชื่อตำแหน่งผู้แปล สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ประสงค์ผ่อนผันและผู้ยื่นคำร้องแทน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ประสงค์ผ่อนผันและผู้ยื่นคำร้องแทน สำเนาใบสำคัญ (แบบ […]

จดทะเบียนสมรสและทะเบียนหย่า

จดทะเบียนสมรสและทะเบียนหย่า การจดทะเบียนสมรสและทะเบียนหย่า ข้อมูลทั่วไป การจดทะเบียนสมรส การจดทะเบียนสมรสที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เป็นการจดทะเบียนตามกฎหมายไทย มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายไทย แต่ในทางปฏิบัติของเบลเยียมไม่ถือว่า ไม่ถือว่าสถานเอกอัครราชทูตฯ สามารถทำหน้าที่เสมือนสำนักทะเบียนได้ จึงไม่มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายเบลเยียม หากต้องการให้การสมรสมีผลตามกฎหมายเบลเยียม ควรติดต่อขอจดทะเบียนต่อสำนักทะเบียนท้องถิ่นของเบลเยียม การจดทะเบียนหย่า การจดทะเบียนหย่าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เป็นการจดทะเบียนตามกฎหมายไทย มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายไทย โดยต้องมีต้นฉบับทะเบียนสมรสไทยมาแสดงทั้งสองฝ่าย ทั้งนี้หลังจากจดทะเบียนหย่าแล้ว การขอหนังสือรับรองสถานะทางครอบครัว (ใบรับรองโสด) นั้น  ผู้ยื่นจำเป็นต้องดำเนินการติดต่อขอรับเอกสารนี้จากที่ว่าการอำเภอฯ หรือ สำนักงานเขตฯที่ประเทศไทยเท่านั้น โดยหากไม่สะดวกเดินทางไปเอง สามารถขอเอกสารมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปดำเนินการแทนได้ที่สถานเอกอัครทูตฯ (ค่าธรรมเนียม […]
ไทย