คำชี้แจงวิธีลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง

คำชี้แจงตอบประชาชน

ประกาศฉบับที่ 1

Infographic วิธีลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง

เอกสารสรุป 1 หน้าเกี่ยวกับ วัน เวลา ที่เลือกตั้งและวิธีเลือกตั้ง

Infographic สรุปวันเวลาที่เลือกตั้งและวิธีเลือกตั้ง

หนังสือให้ความยินยอมให้บุตรไปทำหนังสือเดินทาง

หนังสือให้ความยินยอมให้บุตรไปทำหนังสือเดินทาง การรับรองลายมือชื่อของบุคคลที่ลงนามในหนังสือมอบอำนาจ หรือหนังสือให้ความยินยอม ผู้ร้องจะต้องมาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอหนังสือให้ความยินยอม  แบบฟอร์มหนังสือให้ความยินยอม จำนวน  1 ฉบับ เอกสารของผู้ให้ความยินยอม  สำเนาบัตรประชาชนไทยที่มีอายุการใช้งาน (รับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) จำนวน 2 ฉบับ สำเนาหนังสือเดินทางไทย (รับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) จำนวน 2 ฉบับ สำเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) จำนวน 2 ฉบับ สำเนาเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง […]

จดทะเบียนหย่า

การจดทะเบียนหย่าต่างสำนักทะเบียน ข้อมูลทั่วไป การหย่าต่างสำนักทะเบียน คือ การหย่าโดยความยินยอมของทั้งสองฝ่ายเนื่องจากต่างฝ่ายต่างอยู่คนละแห่ง และไม่สามารถเดินทางไปจดทะเบียนหย่า ณ สำนักทะเบียนเดียวกันได้ คู่หย่าต้องตกลงกันก่อนว่าฝ่ายใดจะเป็นผู้ยื่นคำร้องก่อนหลัง และ แต่ละฝ่ายจะยื่นคำร้อง ณ สำนักทะเบียนใด กรณีที่ 1 : สำนักทะเบียนในประเทศไทยและสำนักทะเบียนในต่างประเทศ (สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุล) สำนักทะเบียนแห่งที่ 1 คือ สำนักทะเบียนที่ประเทศไทย สำนักทะเบียนแห่งที่ 2 คือ […]

จดทะเบียนหย่า

การจดทะเบียนหย่าที่สถานเอกอัครราชทูต ข้อมูลทั่วไป การจดทะเบียนหย่า การจดทะเบียนหย่าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เป็นการจดทะเบียนตามกฎหมายไทย มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายไทย โดยต้องมีต้นฉบับทะเบียนสมรสไทยมาแสดงทั้งสองฝ่าย การขอจดทะเบียนฯ กรุณาติดต่อนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ และจะต้องส่งเอกสารประกอบให้เจ้าหน้าที่ล่วงหน้าเพื่อตรวจและเตรียมจัดพิมพ์เอกสารที่เกี่ยวข้อง การจดทะเบียนหย่า ไม่เสียค่าธรรมเนียม หลักฐานประกอบคำร้องการขอจดทะเบียนหย่า มีดังนี้ คำร้องขอจดทะเบียนหย่า ซึ่งกรอกรายละเอียดและลงชื่อโดยคู่หย่าแล้ว ต้นฉบับทะเบียนสมรสไทยของทั้งสองฝ่าย หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของทั้งสองฝ่าย สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้านของทั้งสองฝ่าย สัญญาการหย่า ในวันจดทะเบียนหย่า กรุณานำพยานไปด้วย 2 คน […]
ไทย