หนังสือให้ความยินยอมให้บุตรไปทำหนังสือเดินทาง

หนังสือให้ความยินยอมให้บุตรไปทำหนังสือเดินทาง การรับรองลายมือชื่อของบุคคลที่ลงนามในหนังสือมอบอำนาจ หรือหนังสือให้ความยินยอม ผู้ร้องจะต้องมาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอหนังสือให้ความยินยอม  แบบฟอร์มหนังสือให้ความยินยอม จำนวน  1 ฉบับ เอกสารของผู้ให้ความยินยอม  สำเนาบัตรประชาชนไทยที่มีอายุการใช้งาน (รับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) จำนวน 2 ฉบับ สำเนาหนังสือเดินทางไทย (รับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) จำนวน 2 ฉบับ สำเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) จำนวน 2 ฉบับ สำเนาเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง […]

จดทะเบียนหย่า

การจดทะเบียนหย่าต่างสำนักทะเบียน ข้อมูลทั่วไป การหย่าต่างสำนักทะเบียน คือ การหย่าโดยความยินยอมของทั้งสองฝ่ายเนื่องจากต่างฝ่ายต่างอยู่คนละแห่ง และไม่สามารถเดินทางไปจดทะเบียนหย่า ณ สำนักทะเบียนเดียวกันได้ คู่หย่าต้องตกลงกันก่อนว่าฝ่ายใดจะเป็นผู้ยื่นคำร้องก่อนหลัง และ แต่ละฝ่ายจะยื่นคำร้อง ณ สำนักทะเบียนใด กรณีที่ 1 : สำนักทะเบียนในประเทศไทยและสำนักทะเบียนในต่างประเทศ (สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุล) สำนักทะเบียนแห่งที่ 1 คือ สำนักทะเบียนที่ประเทศไทย สำนักทะเบียนแห่งที่ 2 คือ […]

จดทะเบียนหย่า

การจดทะเบียนหย่าที่สถานเอกอัครราชทูต ข้อมูลทั่วไป การจดทะเบียนหย่า การจดทะเบียนหย่าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เป็นการจดทะเบียนตามกฎหมายไทย มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายไทย โดยต้องมีต้นฉบับทะเบียนสมรสไทยมาแสดงทั้งสองฝ่าย การขอจดทะเบียนฯ กรุณาติดต่อนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ และจะต้องส่งเอกสารประกอบให้เจ้าหน้าที่ล่วงหน้าเพื่อตรวจและเตรียมจัดพิมพ์เอกสารที่เกี่ยวข้อง การจดทะเบียนหย่า ไม่เสียค่าธรรมเนียม หลักฐานประกอบคำร้องการขอจดทะเบียนหย่า มีดังนี้ คำร้องขอจดทะเบียนหย่า ซึ่งกรอกรายละเอียดและลงชื่อโดยคู่หย่าแล้ว ต้นฉบับทะเบียนสมรสไทยของทั้งสองฝ่าย หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของทั้งสองฝ่าย สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้านของทั้งสองฝ่าย สัญญาการหย่า ในวันจดทะเบียนหย่า กรุณานำพยานไปด้วย 2 คน […]

จดทะเบียนหย่า

  1. การจดทะเบียนหย่า “ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ”  

การนำเถ้ากระดูกเข้าประเทศไทย

การนำเถ้ากระดูกเข้าประเทศไทย ประเทศไทยไม่มีข้อห้ามญาตินำเถ้ากระดูกที่บรรจุในอัฐิของผู้เสียชีวิตเข้าประเทศ ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง ญาติผู้ที่จะนำอัฐิดังกล่าวออกนอกประเทศเบลเยียม/ลักเซมเบิร์ก อาจนำเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศข้างต้นและสถานเอกอัครราชทูตไทย ดังนี้ สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เสียชีวิต มรณบัตร (กรณีบุคคลสัญชาติไทย) ให้ญาติแจ้งเสียชีวิตกับสถานเอกอัครราชทูต เพื่อขอมรณบัตรไทยก่อน (โปรดดูข้อมูลที่ https://www.thaiembassy.be/2021/08/24/death-certificate/) (กรณีชาวต่างชาติ) มรณบัตรที่ออกโดยทางการท้องถิ่นเบลเยียม/ ลักเซมเบิร์ก แบบ International Convention (มี 4 ภาษาคือ ดัชต์ ฝรั่งเศส […]

หนังสือให้ความยินยอมให้บุตรไปทำหนังสือเดินทาง

หนังสือให้ความยินยอมให้บุตรไปทำหนังสือเดินทาง การขอรับรองลายมือชื่อ/ลงนามในหนังสือหนังสือให้ความยินยอมให้บุตรไปทำหนังสือเดินทาง การรับรองลายมือชื่อของบุคคลที่ลงนามในหนังสือให้ความยินยอมฯ ผู้ร้องจะต้องมาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง กรณี บิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งไม่สามารถไปลงนามในวันที่บุตรไปขอหนังสือเดินทางได้ โดยให้บิดาหรือมารดาพาบุตรไปแทน ทั้งบิ ***หนังสือมอบอำนาจ 1 ฉบับสามารถใช้ยื่นต่อ 1 หน่วยงาน ดังนั้นขอให้ท่านศึกษาว่าท่านประสงค์จะยื่นหนังสือมอบอำนาจให้หน่วยงานใดบ้าง และจำนวนกี่ฉบับ  โปรดตรียมสำเนาเอกสารมาให้ครบตามจำนวนหนังสือมอบอำนาจที่ท่านประสงค์ต้องการทำ พร้อมกับทำสำเนาเอกสารประกอบเพื่อยื่นคำร้องนิติกรณ์ต่อ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์เพิ่ม อีก  1 ฉบับ***   ขั้นตอนและเอกสารการยื่นขอหนังสือให้ความยินยอมให้บุตรไปทำหนังสือเดินทางพร้อมคำร้องนิติกรณ์เพื่อยื่นต่อสถานเอกอัครราชทูต เอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอหนังสือหนังสือให้ความยินยอมฯ  […]

หนังสือรับรองเพื่อซื้อขายที่ดิน(กรณีคู่สมรสเป็นชาวต่างชาติ)

หนังสือรับรองเพื่อซื้อขายที่ดิน(กรณีคู่สมรสเป็นชาวต่างชาติ)   กรณีคนไทยที่มีคู่สมรสเป็นชาวต่างชาติ จะต้องปฏิบัติตามระเบียบของกรมที่ดิน คือคนไทยและคู่สมรสต่างชาติจะต้องยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรร่วมกันในหนังสือรับรองต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ในวันจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ณ สำนักงานที่ดิน ว่าเงินทั้งหมดที่นำมาซื้อที่ดินเป็นสินส่วนตัวของคนไทยแต่เพียงฝ่ายเดียวมิใช่สินสมรส ***กรณีที่คู่สมรสต่างชาติอยู่ต่างประเทศและไม่สามารถไปบันทึกถ้อยคำในหนังสือรับรองได้ให้คนต่างชาติไปติดต่อโนตารีพับลิค สถานเอกอัครราชทูต หรือ สถานกงสุลของคนชาตินั้นเพื่อขอรับรองลายมือชื่อคนต่างชาติคนนั้น   ขั้นตอนการดำเนินการ การรับรองลายมือชื่อของคู่สมรสชาวต่างชาติ กรอกข้อความในแบบฟอร์มหนังสือรับรองเพื่อซื้อขายที่ดิน(กรณีคู่สมรสเป็นชาวต่างชาติ) โดยอาจกรอกข้อความเป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษตามความเหมาะสม และนำเอกสารไปดำเนินการตามขึ้นตอนใน “การรับรองลายมือชาวต่างชาติ” https://www.thaiembassy.be/2022/02/11/non-thais-signature-certification/    เมื่อแล้วเสร็จ ให้คู่สมรสชาวไทยนำเอกสารดังกล่าวไปแสดงและลงนามต่อหน้าเจ้าพนักงาน ณ สำนักงานที่ดิน ***ทั้งนี้ยังไม่ต้องนัดหมายบริการนิติกรณ์รับรองลายมือเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม/ลักเซมเบิร์ก […]

การสละและขอกลับคืนสัญชาติไทย

การขอสละสัญชาติไทย กรณีคนไทยสมรสกับคนต่างด้าว ตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   1. หญิงสัญชาติไทยสมรสกับคนต่างด้าว ประสงค์จะสละสัญชาติไทยไปถือสัญชาติของสามี ให้ยื่นคำขอตามแบบ ส.ช.1 (1) ผู้ยื่นคำขอมีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นคำขอต่อผู้บังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล (2) ผู้ยื่นคำขอมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดอื่น ให้ยื่นคำขอต่อผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนั้น (3) ผู้ยื่นคำขออยู่ในต่างประเทศ ให้ยื่นคำขอต่อพนักงานทูตหรือกงสุล ณ ที่ทำการสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทย ในประเทศนั้น […]

ข้อมูลสำหรับชาวเบลเยียมและลักเซมเบิร์กที่จะแต่งงานในประเทศไทย

สำหรับชาวเบลเยียม https://thailand.diplomatie.belgium.be/fr/services-consulaires/mariage-certificat-de-non-empechement-mariage (ภาษาฝรั่งเศส) https://thailand.diplomatie.belgium.be/nl/consulaire-diensten/huwelijk-attest-geen-huwelijksbeletsel (ภาษาดัชท์)   สำหรับชาวลักเซมเบิร์ก https://bangkok.mae.lu/en/service_citoyens/Marriage.html (ภาษาไทย) https://bangkok.mae.lu/en/service_citoyens/marriage.html  (ภาษาอังกฤษ)    
ไทย