ติดต่อ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ เปิดให้บริการรับเรื่อง
ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์

876 Chaussee de Waterloo, 1000, Bruxelles, Belgium

ข้อควรทราบสำหรับคนไทย


เอกสารหลักประกอบการขอรับบริการ คือ หนังสือเดินทางไทย ทะเบียนบ้าน
และบัตรประจำตัวประชาชนไทย พร้อมสำเนา 2 ชุด โปรดเตรียมให้พร้อมก่อนเดินทาง
มาสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีเอกสารเพิ่มเติมแล้วแต่กรณีของประเภทคำร้องที่มายื่น

Contact us

WORKING HOURS / CONSULAR SERVICE HOURS

Open for public from Monday to Friday (except Embassy Public Holiday)
>> Official Holiday 2018  click here

Visa Application Submission Time:
9.30 – 12.00 hrs only.

Legalization, Registration and Thai Passport:
9.30 – 12.00 hrs and 14.00 – 15.00 hrs

Telephone inquiry:
Tel. (+32) 02 640.68.10 from 15.00 – 17.00 hrs

E-mail inquiry:
consular@thaiembassy.be

Reminder for Thai National:
please bring Thai passport, House Registration in Thailand, and
Thai Identity Card, with 2 photocopies each, every time you come to
the Embassy. (There is no photocopy service at the Embassy)

PUBLIC TRANSPORTATION TO THE ROYAL THAI EMBASSY

Direction 1 – Take the bus number38 (De Brouckere-Heros/Helden),
then get off at the Floride/Florida bus stop (on Avenue de Fre).

Direction 2 – Take the bus number 41 (Transvaal-Heros/Helden),
then get off at the Hopital Sainte-Elisabeth/Sint Elizabeth-ziekenhuis
bus stop (on Avenue de Fre) or Vert Chasseur/Groene Jager bus stop
(on Chaussee de Waterloo, near a Thai supermarket named‘T.O.P.’).

Direction 3 – Take the bus number 136, then get off at the Vert Chasseur
bus stop (on Chaussee de Waterloo, near a Thai supermarket
named‘T.O.P.’).

Direction 4 – Take the bus number 137, then get off at the Vert Chasseur
bus stop (on Chaussee de Waterloo, near a Thai supermarket
named‘T.O.P.’).

Direction 5 – Take the bus number 365, then get off at the Vert Chasseur
bus stop (on Chaussee de Waterloo, near a Thai supermarket
named‘T.O.P.’).

Direction 6 – Take the tram number 4, 92, 97, then get off at
the ‘Marlow’ tram stop. Then take the bus number 41 at the Heros/Helden
bus stop (on Avenue de Fre), and then please follow how to get off
the bus in Direction 2

Direction 7 – Take the tram number 7, then get off the ‘Longchamp’
tram stop or ‘Bascule’ tram stop. Then take the bus number 137, 137
at the 2 optional bus stops namely (1) bus stop on Avenue Churchilaan
(if you get off the tram at Longchamp tram stop) and (2) Bascule bus stop
in front of the Inno department store (if you get off the tram at Bascule
tram stop). And then please follow how to get off the bus in Direction 3
or Direction 4.

CONTACT ADDRESS

876, Chaussee de Waterloo, 1000, Brussels, Belgium
Tel. (+32) 02 640.68.10  Fax. (+32) 02 648.30.66
Email: consular@thaiembassy.bethaibxl@thaiemabassy.be

View Larger Map

pk1
WARNING: DO NOT PARK HERE
Your car will be towed away by traffic police.

PARKING NEAR THE ROYAL THAI EMBASSY

pk3
PARKING 1 – 3 to 4 cars in the street on the opposite of
the Embassy (Avenue de l’Observatoire)

pk2
PARKING 2 – 3 to 4 cars next to the main street leading to the embassy
(Chaussee de Waterloo), on the left side of the Embassy and in front of
the Total gas station.

pk4
PARKING 3 – 3 to 4 places when going down the Chaussée de Waterloo,
on the right side of the Embassy.

pk5
PARKING 4 – 1 to 2 places in the main street (Avenue de Fréat)
at the opposite of 
the embassy’s main entrance, Avenue de Fré,
near the Hospital Sainte-Elisabeth/Sint Elizabeth-ziekenhuis

pk6
PARKING 5 – Many places for “loads” of cars but a bit further.
At the end 
of the street as shown in PARKING 1. You can park
at the right side, 
they are almost NEVER cars.

pk8
Overall map of 5 parking points (Embassy is shown by A)
To enlarge, please click at the photo.

English