รายนามเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์

คณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป

Mr. Manasvi Srisodapol
นายมนัสวี ศรีโสดาพล
Ambassador / Head of Mission of Thailand to the European Union
เอกอัครราชทูต / หัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป
Mrs. Sirilak Niyom

นางศิริลักษณ์ นิยม

Minister / Deputy Head of Mission of Thailand to the European Union
อัครราชทูต / รองหัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป
Ms. Walaya Jariyadham
นางสาววัลยา จริยธรรม
Minister Counsellor
อัครราชทูตที่ปรึกษา
Mr. Jakrit Ruangkajorn
นายจักรกริช เรืองขจร
Counsellor (EU Section)
ที่ปรึกษา (ฝ่ายสหภาพยุโรป)
Mr. Roongruk Chanprasert
นายรุ่งรักษ์ จันทร์ประเสริฐ
Counsellor (Bilateral Section/Protocol)
ที่ปรึกษา (ฝ่ายทวิภาคึ/พิธีการทูต)
Mrs. Napasorn Bhuvaborirak

นางณภษร ภูวบริรักษ์

Counsellor (Consul)
ที่ปรึกษา (กงสุล)
Mrs. Chantana Seelsorn Lao

นางจันทนา ศีลศร เลา

Counsellor (Bilateral Section/Protocol)

ที่ปรึกษา (ฝ่ายทวิภาคึ/พิธีการทูต)

Mrs. Anantaporn Chamkaew
นางอนันตพร ฉ่ำแก้ว
Second Secretary (Administrative)
เลขานุการโท (ฝ่ายสนับสนุน)
Ms. Suphawadee Wonghan
นางสาวสุภาวดี วงค์หาญ
Third Secretary (Administrative)
เลขานุการตรี (ฝ่ายสนับสนุน)
English