รายนามเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์

คณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป

Mr. Manasvi Srisodapol
นายมนัสวี ศรีโสดาพล
Ambassador / Head of Mission of Thailand to the European Union
เอกอัครราชทูต / หัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป
Minister / Deputy Head of Mission of Thailand to the European Union
อัครราชทูต / รองหัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป
Ms. Walaya Jariyadham
นางสาววัลยา จริยธรรม
Minister Counsellor (EU Section)
อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายสหภาพยุโรป)
Ms. Siriporn Supanimitwisetkul
นางสาวศิริพร ศุภนิมิตวิเศษกุล
Minister Counsellor (Bilateral Section)
อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายทวิภาคี)
Counsellor (EU Section)
ที่ปรึกษา (ฝ่ายสหภาพยุโรป)
Mr. Jakrit Ruangkajorn
นายจักรกริช เรืองขจร
Counsellor (EU Section)
ที่ปรึกษา (ฝ่ายสหภาพยุโรป)
Mr. Roongruk Chanprasert
นายรุ่งรักษ์ จันทร์ประเสริฐ
Counsellor (Bilateral Section)
ที่ปรึกษา (ฝ่ายทวิภาคึ)
Mr. Atthapong Watthammawut
นายอรรถพงศ์ วัฒน์ธรรมาวุธ
First Secretary (Consul)
เลขานุการเอก (กงสุล)
Mrs. Anantaporn Chamkaew
นางอนันตพร ฉ่ำแก้ว
Second Secretary (Administrative)
เลขานุการโท (ฝ่ายสนับสนุน)
Ms. Suphawadee Wonghan
นางสาวสุภาวดี วงค์หาญ
Third Secretary (Administrative)
เลขานุการตรี (ฝ่ายสนับสนุน)
English