ประวัติสถานเอกอัครราชทูต

*** แก้ข้อความเป็น ภาษาอังกฤษ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ได้ซื้อที่ดินและอาคารหลังนี้ ซึ่งตั้งอยู่ที่ 2 Square du Val de la Cambre, Brussesl 1050 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2524 เมื่อครั้ง ม.ร.ว. เทพ เทวกุล ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต ต่อมา ฯพณฯ พลอากาศเอกสิทธิ เศวตศิลา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เป็นประธานพิธีเปิดอาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และสำนักงานคณะผู้แทนไทยประจำประชาคมยุโรป เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2525 อาคารหลังนี้สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1928 (พ.ศ. 2471) บนเนื้อที่ประมาณ 320 ตารางเมตร เป็นสถาปัตยกรรมแบบแองโกล แซ็กซั่น ออกแบบโดยสถาปนิกนามว่า Adrian Blomme อาคารสถานเอกอัครราชทูตหลังปัจจุบัน เมื่อปี 2550 รัฐบาลไทยได้อนุมัติให้เอกอัครราชทูตดอน ปรมัตวินัย จัดซื้อ Château de la Clairière ซึ่งตั้งอยู่ที่ 876 Chaussee de Waterloo ,1000 Brussels (ขนาดที่ดิน 1,472 ตารางเมตร ภายในอาคารมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,800 ตารางเมตร) เพื่อใช้แทนอาคารที่ทำการหลังเดิม อาคารแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ตัวอาคาร Château de la Clarière เดิม ซึ่งเป็นอาคารโบราณที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม สร้างขึ้นระหว่างปี 2414-2416 มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบ Flemish Neo-Renaissance โดยเชื่อว่าสถาปนิกผู้ออกแบบคือนาย Van Ysendijck ส่วนที่ต่อเติมสร้างในช่วงปี 2534-2535 เป็นสถาปัตยกรรม Post Modern ซึ่งงดงามและกลมกลืนกับตัวอาคารเดิม

ห้องรับรอง

ห้องทำงานเอกอัครราชทูต

การปรับปรุงและการตกแต่งภายใน
ด้านซ้ายของอาคารคือ Chateau เดิม และเมื่อปี 2552 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ว่าจ้างบริษัท Simonis ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมและตกแต่งภายใน โดยได้รับการสนับสนุนจากนางอัจฉรา เตชะไพบูลย์ ช่วยประสานติดต่อจัดหาชุดทำงาน ชุดรับแขกไม้สักแกะสลักฝีมือช่างชั้นครูชาวไทย หัตถกรรมสิ่งทอฝีมือคนไทยที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ ในต่างประเทศ เครื่องปั้นดินเผา ภาชนะเครื่องเงิน มาใช้ประดับตกแต่ง โดยมีนางวัญจนา มาณวพัฒน์ เป็นผู้ร่วมให้คำแนะนำ นอกจากนี้ นายกฤชทิพย์ ศิริรัตนธำรงค์ ได้ช่วยเลือกสรรและจัดหาภาพแผนที่กรุงสยาม ซึ่งเป็นแผนที่โบราณ ใช้ประดับตกแต่งห้องทำงานเอกอัครราชทูต ห้องประชุม “King Chulalongkorn” และห้องรับรองขวาคือส่วนต่อเติม

พิธีเปิดที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต
เมื่อวันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2553 เวลา 11.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาทรงเป็นองค์ประธานเปิดอาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ตามคำกราบบังคมทูลของนายพิศาล มาณวพัฒน์ เอกอัครราชทูต โดยมีเจ้าหญิง Marie-Astrid และพระสวามี เจ้าชาย Nikolaus เจ้าหญิง Margaretha พระราชวงศ์ของลักเซมเบิร์กและลิกเตนสไตน์ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศเบลเยียม ประธานคณะกรรมาธิการต่างประเทศ วุฒิสภาเบลเยียม คณะทูตานุทูต และประชาชนชาวไทยในเบลเยียมเฝ้ารับเสด็จ

รายนามเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์
คณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป

นายมนัสวี ศรีโสดาพล

เอกอัครราชทูต / หัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป


นายปิยภักดิ์ ศรีเจริญ

อัครราชทูต / รองหัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป


ร้อยโท พรหเมศ พหลพลพยุหเสนา

อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายสหภาพยุโรป)


นางสาวศิริพร ศุภนิมิตวิเศษกุล

อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายทวิภาคี)


นายมนตรี นาทธนนันท์

ที่ปรึกษา (ฝ่ายสหภาพยุโรป)


นายจักรกริช เรืองขจร

ที่ปรึกษา (ฝ่ายสหภาพยุโรป)


นายรุ่งรักษ์ จันทร์ประเสริฐ

เลขานุการเอก (ฝ่ายทวิภาคึ)


นายอรรถพงศ์ วัฒน์ธรรมาวุธ

เลขานุการเอก (กงสุล)


-

เลขานุการโท (ฝ่ายสนับสนุน)


นางสาวสุภาวดี วงค์หาญ

เลขานุการโท (ฝ่ายสนับสนุน)


English