บริการนิติกรณ์

 

เนื้อหา

นิติกรณ์/ มอบอำนาจ

ใบรับรองสัญชาติ (Certificate of Nationality)

รับรองความประพฤติ

ใบจารีตประเพณี (Certificate of National Custom/Akte van gewoonterecht / Certificat de coutume)

การปรับอัตราค่าธรรมเนียมด้านกงสุลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562

 


นิติกรณ์/ มอบอำนาจ

การขอรับรองลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจ หรือหนังสือให้ความยินยอม

เปิดรับคำร้อง ระหว่างเวลา 09.30 – 12.00 น. และ 14.00 – 15.00 น. วันจันทร์ – ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ การรับรองลายมือชื่อของบุคคลที่ลงนามในหนังสือมอบอำนาจ หรือหนังสือให้ความยินยอม ผู้ร้องจะต้องมาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง

เอกสารประกอบการยื่นคำร้องนิติกรณ์

 1. กรอกแบบฟอร์มขอยื่นคำร้องนิติกรณ์
 2. สำเนาบัตรประชาชนไทยที่มีอายุการใช้งาน สำเนาหนังสือเดินทางไทย และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มายื่นขอหนังสือมอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจที่ประเทศไทย (สำเนา 2 ชุด ต่อหนังสือมอบอำนาจ 1 ฉบับ โดยขอให้กรอกข้อความในคำร้องให้ครบถ้วน ยกเว้นการลงลายมือชื่อ ให้ลงชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่เท่านั้น)
 3. ประเภทของหนังสือมอบอำนาจ

– หนังสือมอบอำนาจ

– หนังสือมอบอำนาจที่ดิน (ท.ด.21) (พร้อมสำเนาโฉนดที่ดิน จำนวน 2 ชุด)

– หนังสือมอบอำนาจห้องชุด (อ.ช.21) (พร้อมสำเนาหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดจำนวน 2 ชุด)

– หนังสือให้ความยินยอม (กรณียินยอมให้บุตรทำหนังสือเดินทางและเดินทางไปต่างประเทศได้)

– หนังสือให้ความยินยอมและมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจให้ญาติที่ไทยไปขอวีซ่าให้บุตร)

 1. ค่าธรรมเนียม 15 ยูโร ต่อฉบับ

การขอรับรองสำเนาถูกต้องของเอกสารที่ออกโดยหน่วยราชการไทย

เปิดรับคำร้องระหว่างเวลา 9.30-12.00 น. และ 14.00-15.00 น. วันจันทร์- ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ

หลักฐานประกอบ

 1. กรอกแบบฟอร์มขอยื่นคำร้องนิติกรณ์ พร้อมแนบสำเนาหนังสือเดินทางไทย จำนวน 1 ชุด
 2. ต้นฉบับเอกสารที่ออกโดยหน่วยราชการไทย
 3. สำเนาเอกสารในข้อ 2 ที่ต้องการให้รับรอง จำนวน 2 ชุด
 4. ค่าธรรมเนียม 15 ยูโร ต่อฉบับ

หมายเหตุ: ไม่มีบริการส่งเอกสารคืนทางไปรษณีย์ (เพื่อป้องกันต้นฉบับเอกสารราชการไทยของท่านสูญหาย)


ใบรับรองสัญชาติ (Certificate of Nationality)


ท่านต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

 1. บัตรประชาชนไทยที่มีอายุการใช้งานพร้อมสำเนา 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้องพร้อมลายเซ็น)
 2. หนังสือเดินทางไทยพร้อมสำเนา 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้องพร้อมลายเซ็น)
 3. ค่าธรรมเนียม 15 ยูโร ต่อการขอเอกสาร 1 ฉบับหรือ 1 ตราประทับ
 4. ***กรณีที่ผู้อื่นมายื่นขอเอกสารแทน โปรดเตรียมเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้***
  • หนังสือมอบอำนาจเป็นภาษาไทย โดยระบุเอกสารที่ต้องการขอ ชื่อ-นามสกุลของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ และลงลายมือชื่อผู้มอบอำนาจให้ชัดเจน
  • สำเนาบัตรประชาชนของผู้มายื่น 1 ฉบับ


หนังสือรับรองความประพฤติ

(To be updated)


ใบจารีตประเพณี (Certificate of National Custom/Akte van gewoonterecht / Certificat de coutume)

ท่านต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

 1. บัตรประชาชนไทยที่มีอายุการใช้งานพร้อมสำเนา 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้องพร้อมลายเซ็น)
 2. หนังสือเดินทางไทยพร้อมสำเนา 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้องพร้อมลายเซ็น)
 3. ค่าธรรมเนียม 15 ยูโร ต่อการขอเอกสาร 1 ฉบับหรือ 1 ตราประทับ
 4. ***กรณีที่ผู้อื่นมายื่นขอเอกสารแทน โปรดเตรียมเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้***
  • หนังสือมอบอำนาจเป็นภาษาไทย โดยระบุเอกสารที่ต้องการขอ ชื่อ-นามสกุล ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ และลงลายมือชื่อผู้มอบอำนาจให้ชัดเจน
  • สำเนาบัตรประชาชนของผู้มายื่น 1 ฉบับ
ไทย