บริการเอกสารและนิติกรณ์

 • นัดหมายออนไลน์ :  คลิกที่นี่

 • ***สงวนการนัดหมายไว้เฉพาะผู้ที่มีถิ่นพำนักในเบลเยียมและลักเซมเบิร์กเท่านั้น***

บริการ

 1. นิติกรณ์ (Legalisation) สำหรับเอกสารเบลเยียม/ลักเซมเบิร์กที่จะนำไปใช้ในประเทศไทยหรือต้องได้รับการรับรองโดยสถานเอกอัครราชทูต 

 2. การนำเอกสารไทยมาใช้ในเบลเยียม/ลักเซมเบิร์ก 

 3. หนังสือมอบอำนาจ (Power of Attorney)

 4. หนังสือให้ความยินยอมให้บุตรทำหนังสือเดินทาง

 5. การรับรองลายมือชาวต่างชาติ (เช่นหนังสือมอบอำนาจ หรือหนังสือรับรองเพื่อซื้อขายที่ดิน)

 6. หนังสือรับรองเพื่อซื้อขายที่ดิน(กรณีคู่สมรสเป็นชาวต่างชาติ)

 7. ใบรับรองสัญชาติ (Certificate of Nationality)

 8. ใบจารีตประเพณี (Certificate of National Custom/Akte van gewoonterecht / Certificat de coutume)

 9. พิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อยื่นขอใบรับรองความประพฤติ

 10. ข้อมูลสำหรับชาวเบลเยียมและลักเซมเบิร์กที่จะแต่งงานในประเทศไทย

 11. การนำเถ้ากระดูกเข้าประเทศไทย

 

 

 

การปรับอัตราค่าธรรมเนียมด้านกงสุลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562

 

 

ไทย