บริการนิติกรณ์

  • นัดหมายออนไลน์ :  คลิกที่นี่

  • ***สงวนการนัดหมายไว้เฉพาะผู้ที่มีถิ่นพำนักในเบลเยียมและลักเซมเบิร์กเท่านั้น***

บริการ

  1. นิติกรณ์ (Legalisation) สำหรับเอกสารเบลเยียม/ลักเซมเบิร์กที่จะนำไปใช้ในประเทศไทยหรือต้องได้รับการรับรองโดยสถานเอกอัครราชทูต 

  2. การนำเอกสารไทยมาใช้ในเบลเยียม/ลักเซมเบิร์ก 

  3. หนังสือมอบอำนาจ (Power of Attorney)

  4. ใบรับรองสัญชาติ (Certificate of Nationality)

  5. ใบจารีตประเพณี (Certificate of National Custom/Akte van gewoonterecht / Certificat de coutume)

  6. พิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อยื่นขอใบรับรองความประพฤติ

  7. ข้อมูลสำหรับชาวเบลเยียมและลักเซมเบิร์กที่จะแต่งงานในประเทศไทย

 

 

 

การปรับอัตราค่าธรรมเนียมด้านกงสุลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562

 

 

ไทย