รายนามเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์

คณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป

Mr. Manasvi Srisodapol
นายมนัสวี ศรีโสดาพล
Ambassador / Head of Mission of Thailand to the European Union
เอกอัครราชทูต / หัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป
Minister / Deputy Head of Mission of Thailand to the European Union
อัครราชทูต / รองหัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป
Ms. Siriporn Supanimitwisetkul
นางสาวศิริพร ศุภนิมิตวิเศษกุล
Minister Counsellor (Head of Chancery)
อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายอำนวยการ)
Ms. Walaya Jariyadham
นางสาววัลยา จริยธรรม
Minister Counsellor (Bilateral Section)
อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายทวิภาคี)
Mr. Jakrit Ruangkajorn
นายจักรกริช เรืองขจร
Counsellor (EU Section)
ที่ปรึกษา (ฝ่ายสหภาพยุโรป)
Mr. Roongruk Chanprasert
นายรุ่งรักษ์ จันทร์ประเสริฐ
Counsellor (EU Section)
ที่ปรึกษา (ฝ่ายสหภาพยุโรป)
Mrs. Napasorn Bhuvaborirak
นางณภษร ภูวบริรักษ์
Counsellor (Consul)
ที่ปรึกษา (กงสุล)
Mr. Atthapong Watthammawut
นายอรรถพงศ์ วัฒน์ธรรมาวุธ
First Secretary (Protocol)
เลขานุการเอก (ฝ่ายพิธีและสารนิเทศ)
Mrs. Anantaporn Chamkaew
นางอนันตพร ฉ่ำแก้ว
Second Secretary (Administrative)
เลขานุการโท (ฝ่ายสนับสนุน)
Ms. Suphawadee Wonghan
นางสาวสุภาวดี วงค์หาญ
Third Secretary (Administrative)
เลขานุการตรี (ฝ่ายสนับสนุน)
ไทย