การขอรับรองลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจ หรือหนังสือให้ความยินยอม

การรับรองลายมือชื่อของบุคคลที่ลงนามในหนังสือมอบอำนาจ หรือหนังสือให้ความยินยอม ผู้ร้องจะต้องมาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง

เอกสารประกอบการยื่นคำร้องนิติกรณ์เพื่อการขอหนังสือมอบอำนาจ  1 ฉบับ

 1. แบบฟอร์มขอยื่นคำร้องนิติกรณ์  คลิกที่นี่ (กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน)
 2. หนังสือมอบอำนาจทั่วไป คลิกที่นี่ (ต้องมาลงนามด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เท่านั้น)
  • มอบอำนาจให้ยื่นขอคัดสำเนาสูติบัตร/ หนังสือรับรองการเกิด
  • ยื่นขอหนังสือรับรองสถานภาพสมรส(ใบรับรองโสด)
  • นำเอกสารไปประทับตรารับรองนิติกรณ์ที่กระทรวงการต่างประเทศ และสถานเอกอัครราชทูตเบลเยียม หรือ ลักเซมเบิร์ก ประจำประเทศไทย
  • ขอหนังสือรับรองอำนาจปกครองบุตร(ป.ค.14) (พร้อมสูติบัตรบุตร จำนวน 2 ชุด) เป็นต้น

เอกสารของผู้มอบอำนาจ

 • สำเนาบัตรประชาชนไทยที่มีอายุการใช้งาน (รับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย)  4 ฉบับ
 • สำเนาหนังสือเดินทางไทย (รับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) 4 ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) 4 ฉบับ
 • สำเนาเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น สำเนาสูติบัตรบุตร สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล 4 ฉบับ

เอกสารของผู้รับมอบอำนาจที่ประเทศไทย

  • สำเนาบัตรประชาชนไทยที่มีอายุการใช้งาน (รับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) 4 ฉบับ
  • สำเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) 4 ฉบับ
  • สำเนาเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น สำเนาสูติบัตรบุตร สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล 4 ฉบับ

***หนังสือมอบอำนาจ 1 ฉบับสามารถใช้ยื่นต่อ 1 หน่วยงาน ดังนั้น ขอให้ท่านศึกษาว่าท่านประสงค์จะยื่นหนังสือมอบอำนาจให้หน่วยงานใดบ้าง และจำนวนกี่ฉบับ  โปรดตรียมสำเนาเอกสารมาให้ครบตามจำนวนหนังสือมอบอำนาจที่ท่านประสงค์ต้องการทำ พร้อมกับทำสำเนาเอกสารประกอบเพื่อยื่นคำร้องนิติกรณ์ต่อ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์เพิ่ม อีก  1 ฉบับ***

หนังสือมอบอำนาจเรื่องอื่นๆ 

 1. หนังสือมอบอำนาจที่ดิน (ท.ด. 21) คลิกที่นี่ (พร้อมสำเนาโฉนดที่ดิน จำนวน 2 ชุด)
 2. หนังสือมอบอำนาจอาคารชุด (อ.ช.21) คลิกที่นี่ (พร้อมสำเนาหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดจำนวน 2 ชุด)
 3. หนังสือให้ความยินยอม  คลิกที่นี่ (กรณียินยอมให้บุตรทำหนังสือเดินทางและเดินทางไปต่างประเทศได้) + สำเนาสูติบัตรบุตร และ สำเนาเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล
 4. หนังสือให้ความยินยอมและมอบอำนาจ คลิกที่นี่ (กรณีมอบอำนาจให้ญาติที่ไทยพาบุตรไปทำหนังสือเดินทางและไปขอวีซ่าให้บุตร) + สำเนาสูติบัตรบุตร และ สำเนาเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล

เอกสารของผู้มอบอำนาจ

   • สำเนาบัตรประชาชนไทยที่มีอายุการใช้งาน (รับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) 2 ฉบับ
   • สำเนาหนังสือเดินทางไทย (รับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) 2 ฉบับ
   • สำเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) 2 ฉบับ
   • สำเนาเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น สำเนาสูติบัตรบุตร  สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล

ค่าธรรมเนียมฉบับละ 15 ยูโร  (ชำระเป็นเงินสด เป็นธนบัตรครบตามจำนวน หรือ ชำระด้วยบัตร Bancontact)

ระยะเวลาดำเนินการ 3-7 วันทำการ

เอกสารของผู้รับมอบอำนาจที่ประเทศไทย

  • สำเนาบัตรประชาชนไทยที่มีอายุการใช้งาน (รับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) 2 ฉบับ
  • สำเนาทะเบียนบ้าน (รับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย) 2 ฉบับ
  • สำเนาเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น สำเนาสูติบัตรบุตร  สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล

ตัวอย่างการเตรียมเอกสาร

ตัวอย่างที่ 1

 •  หากท่านประสงค์ที่จะมอบอำนาจให้ นาย เอ ไปขอคัดสำเนาสูติบัตร ณ ที่ว่าการอำเภอฯ เพียง 1 หน่วยงาน  ท่านจะต้องเตรียม
  • แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ 1 ฉบับ 
  • เอกสารของท่าน (สำเนาบัตรประชาชนไทย  สำเนาหนังสือเดินทางไทย สำเนาทะเบียนบ้าน และ สำเนาเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง อย่างละ 1 ฉบับ
  • เอกสารของนาย เอ (สำเนาบัตรประชาชนไทยของนาย เอ สำเนาทะเบียนบ้านและ สำเนาเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  อย่างละ 1 ฉบับ
  • คำร้องนิติกรณ์เพื่อยื่นต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ 1 ฉบับ พร้อมสำเนาเอกสาร ข้อ 2. และ ข้อ 3. เพิ่มอย่างละ 1 ฉบับ เพื่อประกอบคำร้องนิติกรณ์
  • ค่าธรรมเนียม 15 ยูโร

ตัวอย่างที่ 2

 • หากท่านประสงค์ที่จะมอบอำนาจให้ นาย เอ ไปขอคัดสำเนาสูติบัตร ณ ที่ว่าการอำเภอฯ  แล้วนำสำเนาสูติบัตรไปประทับตรารับรองนิติกรณ์ที่กระทรวงการต่างประเทศ และสถานเอกอัครราชทูตเบลเยียมประจำประเทศไทย รวมเป็น 3 หน่วยงาน  ท่านจะต้องเตรียม
  • แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ 3 ฉบับ และ คำร้องนิติกรณ์  1 ฉบับ รวมเป็น 4 ฉบับ
  • เอกสารของท่าน (สำเนาบัตรประชาชนไทย  สำเนาหนังสือเดินทางไทย สำเนาทะเบียนบ้าน และ สำเนาเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง อย่างละ 4 ฉบับ
  • เอกสารของนาย เอ (สำเนาบัตรประชาชนไทยของผู้รับมอบอำนาจ สำเนาทะเบียนบ้านและ สำเนาเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  อย่างละ 4 ฉบับ
  • คำร้องนิติกรณ์เพื่อยื่นต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ 1 ฉบับ
  • ค่าธรรมเนียม 45 ยูโร

หมายเหตุ: ไม่มีบริการส่งเอกสารคืนทางไปรษณีย์ (เพื่อป้องกันต้นฉบับเอกสารราชการไทยของท่านสูญหาย)

***ในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ ให้นำบัตรประชาชนไทยฉบับจริงมาด้วย และหากต้องการทำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ให้ถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนด้านหน้าเท่านั้น (ไม่ต้องถ่ายด้านหลัง)***

ไทย