บริการสำหรับคนไทย

 • ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื่้อ COVID-19 ในเบลเยียม ฝ่ายกงสุลเปิดให้บริการด้วยการนัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น และผู้ได้รับนัดหมายจะสามารถเข้ามาภายในอาคารได้เพียงท่านเดียว ยกเว้นผู้เยาว์ที่มายื่นคำร้องขอหนังสือเดินทาง 
 • ติดต่อสอบถาม
  • สำหรับคำถามเกี่ยวกับวีซ่าประเทศไทยและใบCOEสำหรับชาวต่างชาติ กรุณาติดต่ออีเมล์ visa.brs@mfa.mail.go.th
  • สำหรับคำถามเกี่ยวกับหนังสือเดินทางและบัตรประจำตัวประชาชนไทยกรุณาติดต่ออีเมล์ passport.brs@mfa.mail.go.th
  • สำหรับเกี่ยวกับนิติกรณ์ ใบCOEสำหรับชาวไทย งานคุ้มครองชาวไทย และงานบริการกงสุลอื่นๆ กรุณาติดต่ออีเมล์ consular.brs@mfa.mail.go.th
 • ติดต่อเพื่อขอนัดหมาย คลิกที่นี่

 • สำหรับคนไทยที่หนังสือเดินทางไทยหมดอายุหรือสูญหาย แต่มีความจำเป็นเร่งด่วนต้องเดินทางกลับประเทศไทย ขอให้ท่านส่งเอกสารหลักฐานความจำเป็นเร่งด่วนในการเดินทางกลับประเทศไทยให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ทราบในขั้นตอนการขอนัดหมายด้วย (เช่น สำเนาวีซ่า- กรณีต้องกลับเร่งด่วนเพราะวีซ่าหมดอายุ / เอกสารจากโรงพยาบาล- กรณีต้องกลับเร่งด่วนเพื่อเยี่ยมสมาชิกครอบครัว เป็นต้น) เพื่อการพิจารณาจัดคิวตามความจำเป็นเร่งด่วนต่อไป 

รายละเอียดบริการ

 1. หนังสือเดินทางไทย

 2. บัตรประชาชนไทย

 3. แจ้งเกิด

 4. แจ้งเสียชีวิต

 5. จดทะเบียนสมรส-ทะเบียนหย่า

 6. ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

การปรับอัตราค่าธรรมเนียมด้านกงสุล ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562

 

***ในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ หากมีความต้องการสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ขอให้ถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนด้านหน้าเท่านั้น (ไม่ต้องถ่ายด้านหลัง)***


 

 

ไทย