สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเข้าร่วมการประชุม “เกษตรกรรมในครัวเรือน : แนวทางสู่การเกษตรที่เข้มแข็งและยั่งยืนในยุโรปและในโลก” ที่กรุงบรัสเซลส์ เมื่อ 29 พ.ย. 2556

เมื่อ 29 พ.ย. 2556 ณ อาคารที่ทำการ คณะกรรมาธิการยุโรป สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเข้าร่วมการประชุม. “เกษตรกรรมในครัวเรือน : แนวทางสู่การเกษตรที่เข้มแข็งและยั่งยืนในยุโรปและในโลก” (Family Farming: A Dialogue towards more sustainable and resilient farming in Europe […]
ไทย