เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้พบหารือกับนาย Gerassimos Thomas ปลัดกระทรวงภาษีของสหภาพยุโรป

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2566 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้พบหารือกับนาย Gerassimos Thomas ปลัดกระทรวงภาษีของสหภาพยุโรป เพื่อหารือเกี่ยวกับมาตรการปรับคาร์บอนข้ามพรมแดน (Carbon Border Adjustment Mechanism -CBAM) ของสหภาพยุโรป ผลกระทบที่อาจมีต่อผู้ส่งออกไทย และแนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับมาตรการดังกล่าว นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้เชิญผู้แทนกระทรวงภาษีร่วมเป็นวิทยากรในกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้เรื่อง CBAM […]
ไทย