การสัมมนาเพื่อให้ข้อมูลต่อประชาชนเกี่ยวกับกรอบความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือรอบด้านระหว่างประชาคมยุโรปและรัฐสมาชิกกับราชอาณาจักรไทย (PCA)

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2556 กรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ ได้จัดการสัมมนาเพื่อให้ข้อมูลแก่ประชาชนเกี่ยวกับกรอบความตกลงว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือรอบด้านระหว่างประชาคมยุโรปและรัฐสมาชิกกับราชอาณาจักรไทย หรือเรียกโดยย่อว่า กรอบความตกลง PCA โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สาธารณชนมีส่วนร่วมกับภาครัฐในกระบวนการจัดทำ PCA เพิ่มเติมจากกระบวนการที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 บัญญัติไว้ โดยรับทราบเกี่ยวกับเนื้อหาในภาพรวม กระบวนการจัดทำ PCA ประโยชน์ของ PCA ต่อประเทศและประชาชนไทย และการเตรียมความพร้อมรองรับความท้าทายที่จะเกิดขึ้นภายหลังจาก PCA มีผลบังคับใช้ […]
ไทย