วัดไทยธรรมาราม เบลเยียม
เจ้าอาวาส: พระสุธีญาณวิเทศ
ที่ตั้ง: 71, Chaussee de Louvain, 1410 Waterloo โทร. +32 2 385.28.55
https://www.facebook.com/WatThaiDhammaram/

วัดพุทธาราม เบลเยียม
เจ้าอาวาส: พระมหาชินวงศ์ จารุวังโส
ที่ตั้ง: 90, Gentstraat, 9111 Belsele Sint-Niklaas
โทร. +32 3 296.27.71
https://www.facebook.com/buddha.bel

วัดธัมมปทีป เบลเยียม
เจ้าอาวาส: พระครูวินัยธรสมศักดิ์ สกกเมธี
ที่ตั้ง: Willendriesstraat 7b, 2812 Muizen (Mechelen) โทร. 015/29.00.99
www.watdhammapateep.be

วัดพระธรรมกายเบลเยียม
เจ้าอาวาส: พระครูสมุห์ วิจักษ์ สุทธิวโร
ที่ตั้ง: Ronkenburgstraat 25, 9340 Lede, Aalst
โทร. +32 5 339.49.09
https://www.facebook.com/watbnl072/?rf=333827630022487

วัดพุทธาราม ลักเซมเบิร์ก
เจ้าอาวาส: พระมหาวิเชียร วชิรปัญโญ
ที่ตั้ง: 68 Duerfstrooss, Berlé, L-9636 Luxembourg
โทร. + (352) 621 710 785
https://www.facebook.com/watthai.luxembourg

ไทย