เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบหารือกับนาง Heidi Hautala รองประธานสภายุโรป

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และหัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป ได้พบกับนาง Heidi Hautala รองประธานสภายุโรปชาวฟินแลนด์ และสมาชิกกลุ่มความสัมพันธ์กับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอาเซียนของสภายุโรป ณ อาคารสภายุโรป กรุงบรัสเซลส์ โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป โดยเฉพาะในด้านการค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวทางของ European Green Deal และโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียวของไทย โดยเอกอัครราชทูตฯ […]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบหารือกับนาง Terhi Hakala ผู้แทนพิเศษของสหภาพยุโรปด้านเอเชียกลาง

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ได้พบหารือกับนาง Terhi Hakala ผู้แทนพิเศษของสหภาพยุโรปด้านเอเชียกลาง (Special Representative for Central Asia) โดยผู้แทนพิเศษได้สรุปข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทและความรับผิดชอบของตนที่ครอบคลุม 5 ประเทศ ได้แก่ อุซเบกิสถาน ทาจิกิสถาน คีร์กีซสถาน คาซัคสถาน […]

งานมหกรรมพืชสวนโลก The International Horticultural Exposition 2022 (EXPO 2022 Floriade Almere)

งานมหกรรมพืชสวนโลก The International Horticultural Exposition 2022 หรือ EXPO 2022 Floriade Almere เป็นงานแสดงพืชสวนยิ่งใหญ่ระดับโลก (A1) ซึ่งได้รับการรับรองจากสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ (AIPH) และสำนักงานจัดงานมหกรรมนานาชาติ (BIE) สำหรับชื่อ Floriade เป็นชื่องานมหกรรมพืชสวนโลกของราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นทุกๆ 10 ปี โดยจะหมุนเวียนไปตามเมืองต่างๆ โดยจัดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. […]

เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ พบหารือกับนาย Tomasz Piotr Poreba สมาชิกสภายุโรปของโปแลนด์

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 นายเสข วรรณเมธี เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ และหัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจำสหภาพยุโรป ได้พบกับนาย  Tomasz Piotr Poreba สมาชิกสภายุโรปจากโปแลนด์ และรองประธานกลุ่มความสัมพันธ์กับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอาเซียนของสภายุโรป ณ อาคารสภายุโรป กรุงบรัสเซลส์ โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ที่ราบรื่นระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป และไทยกับโปแลนด์โดยเฉพาะในด้านการค้าและการลงทุน และการส่งเสริมความร่วมมือในด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจหมุนเวียนตามแนวทางของ European Green Deal และโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ […]

ผลการจัดอันดับของ IMD ประจำปี 2564 ประเทศไทยอยู่ที่อันดับ 28 จากจำนวน 64 ประเทศ ดีขึ้น 1 อันดับจากปี 2563

ในปี 2564 International Institute for Management Development (IMD) ได้จัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของเขตเศรษฐกิจทั่วโลก จำนวน 63 ประเทศ และ 1 เขตเศรษฐกิจ โดยใช้เกณฑ์ชี้วัดในการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันรวมทั้งสิ้น 334 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย 1) สมรรถนะทางเศรษฐกิจ (Economic Performance) 2) ประสิทธิภาพภาครัฐ (Government […]

The time for Thailand by MFA Thailand x Monocle

Download the file here

Travel Green Thailand

Travel Green Handbook

Travel Different Thailand Vol. 2

ไทย