องค์การอนามัยโลกแชร์คลิปชื่นชมประสิทธิภาพของไทยในการรับมือโควิด-19

องค์การอนามัยโลกแชร์คลิปชื่นชมประสิทธิภาพของไทยในการรับมือโควิด-19 ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน รวมทั้งความเชี่ยวชาญของไทยที่พัฒนาจากการรับมือกับโรคระบาดตั้งแต่อดีต และบทบาทสำคัญของประชาชนในการตัดห่วงโซ่การแพร่ระบาด การระบาดในระดับชุมชนในประเทศไทยนั้นได้นำการรับมือแบบบูรณาการภาคสังคมมาใช้ ตลอดจนมีมาตรการที่หลากหลายในการจำกัดวงแพร่ระบาดของไวรัส ซึ่งรวมถึงการตรวจหาเชื้อในวงกว้าง การติดตามผู้สัมผัสเชื้อ การสื่อสารที่ชัดเจนและสม่ำเสมอกับประชาชนทั่วไป และการขับเคลื่อนบุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศ วิดีทัศน์นี้จะบอกเล่าเรื่องราวของประเทศไทยในการรับมือต่อสถานการณ์ ข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.who.int/covid-19

Thailand Makes Strides in Animal Welfare Amidst a Pandemic

BANGKOK, Sept. 9, 2020 /PRNewswire/ — Thailand, as a country that does not tolerate animal abuse, gives precedence to solutions and facilitations to address the controversies relating to the […]
ไทย