บริการวีซ่า

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงบรัสเซลส์ ขอประกาศว่า ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ย. 2565 ชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในประเทศเบลเยียม และ ประเทศลักเซมเบิร์ก

ที่ต้องการยื่นขอรับการตรวจลงตรา (วีซ่า) เพื่อเดินทางไปประเทศไทย จะต้องสมัครผ่านทางระบบออนไลน์ (E-Visa) ที่เว็บไซต์ https://www.thaievisa.go.th

หลังจากได้รับการอนุมัติ e-Visa แล้วจะมีไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ยืนยันส่งไปยังผู้สมัคร โปรดพิมพ์เอกสารยืนยันที่ได้รับทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

เพื่อนำไปแสดงต่อสายการบินและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของไทยสำหรับตรวจสอบเมื่อเดินทางไปประเทศไทย

ไทย